دانلود ترجمه مقاله حقوق دادرسی سهامداران و هزینه بدهی: شواهد برگرفته از دعوی مشتق – الزویر 2018

38,000 تومان

حقوق سهامدار برای شرکت ها از اهمیت حیاتی برخوردار هستند. لا پورتا و همکاران (1998) استدلال می نمایند که در میان انواع مختلف حقوق سهامداران، وجود حقوق دادرسی، که باعث می شوند سهامداران سرکوب شده ادعاهای قانونی علیه مدیران و ماموران داشته باشند، شاید مهم ترین مورد است. در حالی که شواهد فراوان در خصوص نحوه اثرگذاری حقوق دادرسی بر سهامداران وجود دارد (به عنوان مثال، جنسن و روبک ،1983؛ شلفیر و ویشنی ،1997)،

توضیحات

عنوان فارسی:دانلود ترجمه مقاله حقوق دادرسی سهامداران و هزینه بدهی: شواهد برگرفته از دعوی مشتق

دانلود ترجمه مقاله حقوق دادرسی سهامداران و هزینه بدهی: شواهد برگرفته از دعوی مشتق – الزویر 2018:حقوق سهامدار برای شرکت ها از اهمیت حیاتی برخوردار هستند. لا پورتا و همکاران (1998) استدلال می نمایند که در میان انواع مختلف حقوق سهامداران، وجود حقوق دادرسی، که باعث می شوند سهامداران سرکوب شده ادعاهای قانونی علیه مدیران و ماموران داشته باشند، شاید مهم ترین مورد است. در حالی که شواهد فراوان در خصوص نحوه اثرگذاری حقوق دادرسی بر سهامداران وجود دارد (به عنوان مثال، جنسن و روبک ،1983؛ شلفیر و ویشنی ،1997)،

عنوان فارسی مقاله: حقوق دادرسی سهامداران و هزینه بدهی: شواهد برگرفته از دعوی مشتق
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

Publisher : Elsevier – Science Direct (الزویر – ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Corporate Finance, Volume 48, February 2018, Pages 169-186

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Shareholder litigation right
Universal demand law
Cost of debt
Corporate governance
تعداد صفحات ترجمه شده: 42 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Xiao ranNi Sirui Yinb
موضوع: , ,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 18صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس:

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مطالب

چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه
2. پس زمینه سازمانی
2.1. دادرسی مشتق
2.2. قوانین تقاضای جهانی
3. داده ها و روش تحقیق
3.1. متغییر وابسته: هزینه وام های بانکی
3.2. متغییر اصلی توضیحی: قوانین UD
جدول 1. قانون تقاضای جهانی. این جدول به لیست بندی ترتیب سلسله مراتبی تصویب قوانین تقاضای جهانی توسط 23 دولت از سال 1989 تا سال 2005 می پردازد.
3.3. انتخاب نمونه
4. برآوردهای حقوق دادرسی سهامدار بر هزینه بدهی
4.1. درون گرایی تصویب قوانین UD
4.2. روش برآورد: روش تفاوت در تفاوت
جدول 2. آمار خلاصه. این جدول آمار خلاصه متغییرهای اصلی را برای نمونه کامل از سال 1985 تا سال 2009 گزارش می نماید. متغییرهای حسابداری در درصدهای 1 و 99 وینسوریزه می شوند. پیوست الف تمامی متغییرها را تعریف می نماید.
جدول 3.عوامل تعیین کننده تصویب قانون UD. این جدول نتایج مدل خطر متناسب Cox را گزارش می نماید که خطر تصویب قانون UD را تحلیل می نماید. دوره نمونه از سال 1985 تا 2009 می باشد. رویداد شکست تصویب قانون UD می باشد. به محض اینکه دولت قانون UD را تصویب می نماید، از نمونه حذف می گردد. تمامی متغییرها دارای وقفه یک ساله هستند. انحراف معیارها در سطح دولت خوشه بندی می شوند. آمار Z در پرانتز بیان می شوند.
4.3. حقوق دادرسی سهامدار و هزینه بدهی: روش DiD
جدول 4. تاثیر قوانین UD بر هزینه بدهی بانک. این جدول نتایج رگرسیون خط مبنای تاثیر قوانین UD را بر هزینه وام های بانکی خصوصی از سال 1985 تا 2009 گزارش می نماید. متغییر وابسته در ستون های (1) تا (3) لگاریتم (توزیع وام) است. متغییر وابسته در ستون های (4)- (6) هزینه متوسط وزنی وام های بانکی شرکت i در سال t می باشد. UD متغییر شاخصی است که برابر با یک می باشد اگر شرکت با دولتی مشارکت نماید که قانون UD را تصویب نموده است و در غیر این صورت با صفر برابر است. ستون های (1) و (4) شامل تاثیرات ثابت شرکت و تاثیرات ثابت سال می باشند. ستون های (2) و (5) شامل تاثیرات ثابت شرکت و تاثیرات ثابت صنعت در سال می باشند. ستون های (3) و (6) شامل تاثیرات ثابت شرکت، تاثیرات ثابت دفتر مرکزی دولت در سال و تاثیرات ثابت صنعت در سال می باشند. صنعت در سطح SIC دو رقمی تعریف می گردد. انحراف معیارها در سطح مشارکت دولت خوشه بندی می شوند. آمار t ناهمگونی پراکنش در پرانتز بیان می شوند. معنی داری در سطح 10%، 5% و 1% توسط *، **، و *** نشان داده می شود.
4.4. تاثیرات پویا
جدول 5. تاثیر قوانین UD بر هزینه بدهی بانک: تاثیرات پویا.
4.5. وجود متغییرهای درون گرا
جدول 6. تاثیر قوانین UD بر هزینه بدهی بانک: کنترل های درونی. این جدول نتایج رگرسیون تاثیر قوانین UD را بر هزینه وام های بانک خصوصی از سال 1985 تا 2009 با استفاده از ویژگی استاندارد کنترل های متعدد درونی گزارش می نماید. متغییر وابسته در ستون (1) لگاریتم (توزیع وام) است.
جدول 7. تاثیر قوانین UD بر هزینه بدهی بانک: بررسی های نیرومندی. این جدول نتایج دو آزمون نیرومندی را گزارش می نماید.
4.6. بررسی های استوار
4.7. رویدادهای در آمیخته
جدول 8. تاثیر قوانین UD بر هزینه بدهی بانک: تاثیرات درآمیخته. این جدول نتایج رگرسیون تاثیر قوانین UD را بر هزینه وام های بانکی از سال 1985 تا 2009 پس از کنترل تغییرات قانون بالقوه درآمیخته گزارش می نماید. تاریخ تصویب هر قانون بالقوه درآمیخته توسط کارپوف و ویتری (2017) ارائه می گردد.
4.8. جورسازی براساس نمره تمایل
5. آزمون های سطح مقطع و تاثیر قوانین تقاضای جهانی
جدول 9. تاثیر قوانین UD بر هزینه بدهی بانک: تطبیق نمره تمایل. این جدول تاثیر تصویب قوانین UD را بر هزینه بدهی سرمایه با استفاده از نمونه تطبیقی نمره تمایل و بازده ±5 سال مرتبط با تصویب این قانون کشف می نماید. گروه های کنترل و آزمایش شامل شرکت های مشارکت کننده با دولت هایی می باشد که قانون UD را تصویب نموده یا تصویب نمی نمایند.
5.1. احتمال پیش بینی شده دادرسی مشتق سهامدار
5.2. خطرات پیش بینی شده شرکت
6. تاثیرات واقعی قوانین تقاضای جهانی
جدول 10. تاثیر قوانین UD بر هزینه بدهی بانک: ناهمگونی با توجه به احتمال قابل پیش بینی رویارویی با دادرسی مشتق. این جدول تاثیرات قوانین UD را بر هزینه بدهی میان مجموعه های مختلف شرکت ها با استفاده از روش تمایزات سه گانه گورملی و ماتسا (2011) گزارش می نماید.
6.1. حاکمیت شرکتی
جدول 11. تاثیر قوانین UD بر هزینه بدهی بانک: ناهمگونی با توجه به ریسک های پیش بینی شده شرکت. این جدول تاثیرات قوانین UD را بر هزینه بدهی میان مجموعه های مختلف شرکت ها را با استفاده از روش تمایز سه گانه گورملی و ماتسا (2011) گزارش می نماید. متغییر وابسته لگاریتم (توزیع وام) است. شامل رگرسیون های پانل شرکت هزینه بدهی می باشد برای شرکتی که با دولتی مشارکت می نماید که قانون UD را تصویب نموده است، تاثیرات ثابت شرکت، تاثیرات ثابت مکان دولت در سال، تاثیرات ثابت صنعت SIC دو رقمی در سال. داده ها عبارتند از مشاهدات شرکت- سال- گروه در 5 سال قبل و بعد از تصویب قانون BC. نمونه به دو نمونه براساس مقدار میانه صنعت، نوسان بازده سهام، و نمره Z تقسیم می گردد.
6.2. مدیریت درآمد
6.3. ریسک پذیری
جدول 12. تاثیر واقعی قوانین UD بر حاکمیت شرکتی. این جدول نتایج رگرسیون تاثیر قوانین UD را بر حاکمیت شرکتی را از سال 1985 تا 2009 گزارش می نماید.
جدول 13. تاثیر قانون UD بر ویژگی های شرکت. این جدول قوانین تقاضای جهانی را بر ویژگی های شرکت از سال 1985 تا 2009 گزارش می نماید.
جدول 14. تاثیر قانون UD بر انتخاب هدف اکتساب. این جدول تاثیر قوانین تقاضای جهانی را بر انتخاب اهداف اکتساب از سال 1985 تا 2009 گزارش می نماید.
6.4. عملکرد شرکت و ریسک شرکت
7.نتیجه گیری
جدول 15. تاثیر قانون UD بر عملکرد شرکت و ریسک شرکت. این جدول تاثیر قوانین تقاضای جهانی را بر عملکرد شرکت و ریسک شرکت از سال 1985 تا 2009 گزارش می نماید.

پیوست الف. تعاریف متغییر


ترجمه چکیده

با توجه به بهره برداری از اتخاذ متناوب قوانین تقاضای جهانی به عنوان شوک های بیرونی جهت تکمیل دعوی مشتق، ما درمی یابیم که حقوق دادرسی سهامداران ضعیف منجر به افزایش قابل توجه در هزینه بدهی می گردد. حاکمیت شرکتی تخریب شده، عدم تقارن اطلاعات افزایش یافته، و ریسک پذیری حشایه ای افزایش یافته کانال های مدنظر هستند. سهامداران به حقوق دادرسی تضعیف شده با ارائه مدیرانی با انگیزه ریسک پذیری کمتر پاسخ می دهند. در مجموع، یافته های ما نشان می دهند که حقوق دادرسی سهامداران برای بستانکاران مهم هستند.


Abstract

Exploiting the staggered adoption of universal demand (UD) laws as exogenous shocks to filing derivative lawsuits, we find that weakened shareholder litigation rights cause a significant increase in the cost of debt. Deteriorated corporate governance, increased information asymmetry, and heightened managerial risk-taking are the underlying channels. Shareholders respond to weakened litigation rights by providing managers with less risk-taking incentives. Overall, our findings suggest that the shareholder litigation rights are important to debtholders.


نمونه ترجمه مقاله:

برای دیدن کلیک کنید

اطلاعات بیشتر

فرمت مقاله انگلیسی

نشریه

تعداد صفحات مقاله انگلیسی

فرمت مقاله فارسی

تعداد صفحات فارسی

کیفیت ترجمه

نوع مقاله

سال انتشار میلادی

رشته

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود ترجمه مقاله حقوق دادرسی سهامداران و هزینه بدهی: شواهد برگرفته از دعوی مشتق – الزویر 2018”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *